Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 175.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 172.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 172.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 170.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1420.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Notice

Notice

Press Release 2079-10-11

Press Release 2079-10-11

25 Jan 2023

Invitation For Sealed Quotation for the Procurement of Supply & Delivery of Copper and Silver Strip Corrosion Test Bath

Sealed Quotation Number: SQ/NOC/Engg/Kathmandu-01/079-80

25 Jan 2023

पुराना सवारिसाधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

पुराना सवारिसाधनहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

20 Jan 2023

सम्पर्क राख्न आउने बारे /(सूचना न. १५/२०७९-८० )

सम्पर्क राख्न आउने बारे /(सूचना न. १५/२०७९-८० )

17 Jan 2023

बाँकी परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं. १४/२०७९-८०)

बाँकी परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं. १४/२०७९-८०)

16 Jan 2023

Press Release of Petroleum Price 2079-09-24

Press Release of Petroleum Price 2079-09-24

9 Jan 2023

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १३/२०७९-८०)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १३/२०७९-८०)

9 Jan 2023

५३ औ वार्षिकोत्सव समारोहमा निमंत्रणा गरिएको सूचना

५३ औ वार्षिकोत्सव समारोहमा निमंत्रणा गरिएको सूचना

7 Jan 2023

बढुवा गरिएको बारे।

बढुवा गरिएको बारे। सूचना नं. १२/२०७९-८०

23 Dec 2022

सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्द गरिएको बारे सूचना (SQ/NOC/Engg/Kathmandu-03/2078/79)

Package 1: Supply and delivery of electric scooter two wheeler. Package 2 : Supply and delivery of electric scooter three wheeler (for differently able)

19 Dec 2022