Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 130.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 113.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 113.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 86.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 770.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1450.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Career Notice

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

Aug 25, 202

ExamCenter Change Notice

ExamCenter Change Notice

Jan 19, 202

Exam_Schedule Notice

Exam_Schedule Notice

Jan 19, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७६-७७) र सूचना नम्वरः ५८८/२०७६-७७

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७६-७७) र सूचना नम्वरः ५८८/२०७६-७७

Apr 10, 202

सूचना नं . ७ /२०७६-७७

सूचना नं . ७ /२०७६-७७

Mar 20, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

Mar 6, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

Jan 25, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

Jan 25, 202

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

Jan 25, 202

सूचना ।।। सूचना ।।। सूचना ।।।

सूचना ।।। सूचना ।।। सूचना ।।।

May 10, 201