Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 139.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 122.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 122.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 106.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 995.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1575.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Career Notice

अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १६/२०७८-७९)

अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १६/२०७८-७९)

Jan 11, 202

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

Dec 13, 202

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

Dec 13, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. ४/२०७८-७९)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. ४/२०७८-७९)

Nov 3, 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

Aug 25, 202

ExamCenter Change Notice

ExamCenter Change Notice

Jan 19, 202

Exam_Schedule Notice

Exam_Schedule Notice

Jan 19, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७६-७७) र सूचना नम्वरः ५८८/२०७६-७७

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७६-७७) र सूचना नम्वरः ५८८/२०७६-७७

Apr 10, 202

सूचना नं . ७ /२०७६-७७

सूचना नं . ७ /२०७६-७७

Mar 20, 202

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

Mar 6, 2020