Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 181.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 178.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 178.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 190.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Notice

Career Notice

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (सूचना नं. ३/२०७९–८०)

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (सूचना नं. ३/२०७९–८०)

26 Jul 2022

सम्पर्क राख्न आउने बारे (सूचना नं : २५ /२०७८-७९)

सम्पर्क राख्न आउने बारे (सूचना नं : २५ /२०७८-७९)

6 Jul 2022

अन्तरवार्ता कार्यक्रम पुनः प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १७/२०७८-७९)

अन्तरवार्ता कार्यक्रम पुनः प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १७/२०७८-७९)

12 Feb 2022

अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १६/२०७८-७९)

अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना (सूचना नं . १६/२०७८-७९)

10 Jan 2022

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

12 Dec 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

12 Dec 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. ४/२०७८-७९)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक, खुला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. ४/२०७८-७९)

2 Nov 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम बारे सूचना (सूचना नं. १/२०७८-७९)

24 Aug 2021

ExamCenter Change Notice

ExamCenter Change Notice

18 Jan 2021

Exam_Schedule Notice

Exam_Schedule Notice

18 Jan 2021