Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 130.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 113.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 113.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 86.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 770.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1450.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Result

Results

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

Sep 21, 2021

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

Jul 21, 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

Jun 14, 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

May 15, 2020

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

Mar 20, 2020

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

May 7, 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

May 6, 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

May 5, 2019

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३६/२०७५-७६)

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३६/२०७५-७६)

Apr 17, 2019

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३५/२०७५-७६)

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३५/२०७५-७६)

Apr 10, 2019