Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 179.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 163.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 163.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 185.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Result

Results

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना Level 6 Chemical and Computer

Dec 24, 2021

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना Level 6 Account

Dec 24, 2021

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना Level 6 Admin

Dec 23, 2021

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना Level 8

Dec 22, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना - पृष्ठ २

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना - पृष्ठ २

Dec 13, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना - पृष्ठ १

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना - पृष्ठ १

Dec 13, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

Dec 13, 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

Dec 13, 2021

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

Sep 21, 2021

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

Jul 21, 2020