Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 181.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 178.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 178.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 190.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Result

Results

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता बारे सूचना (सूचना नं . २७/२०७८-७९)

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता बारे सूचना (सूचना नं . २७/२०७८-७९)

7 Jul 2022

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता बारे सूचना (सूचना नं . २६/२०७८-७९)

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता बारे सूचना (सूचना नं . २६/२०७८-७९)

7 Jul 2022

सम्पर्क राख्न आउने बारे (सूचना नं : २५ /२०७८-७९)

सम्पर्क राख्न आउने बारे (सूचना नं : २५ /२०७८-७९)

6 Jul 2022

बढुवा गरिएको बारे।

सूचना नं. २४/२०७८-७९

6 Jun 2022

नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना न. २३/२०७८-७९

30 May 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

2 Mar 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २१/२०७८-७९) - कम्प्यूटर, तह ४

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २१/२०७८-७९) - कम्प्यूटर, तह ४

1 Mar 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २०/२०७८-७९) - ल्याव, तह ४ र मिस्त्री-इलेक्ट्रिकल, तह ४

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २०/२०७८-७९) - ल्याव, तह ४ र मिस्त्री-इलेक्ट्रिकल, तह ४

28 Feb 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं.१९/२०७८-७९) - कम्प्यटर, तह ५

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं.१९/२०७८-७९) - कम्प्यटर, तह ५

28 Feb 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं.१८/२०७८-७९) - ल्याव, तह ५

Result For Lab Level-5

27 Feb 2022