Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 181.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 178.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 178.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 190.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Result

Results

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

12 Dec 2021

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

20 Sep 2021

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

20 Jul 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

13 Jun 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

14 May 2020

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

19 Mar 2020

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

6 May 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

5 May 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

4 May 2019

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३६/२०७५-७६)

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३६/२०७५-७६)

16 Apr 2019