Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 181.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 172.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 172.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 190.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Vacancy

Vacancy

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

12 Dec 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

12 Dec 2021

रद्द भएका दरखास्तहरुको सुची

9 Sep 2021

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

9 Sep 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

5 Mar 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

23 Jan 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

23 Jan 2020