Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 130.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 113.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 113.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 86.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 770.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1450.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Vacancy

Vacancy

रद्द भएका दरखास्तहरुको सुची

Sep 10, 2021

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Sep 10, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

Mar 6, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (सूचना न. १५/२०७५-७६)

Dec 16, 2018