Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 139.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 122.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 122.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 106.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 995.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1575.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Vacancy

Vacancy

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

Dec 13, 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

Dec 13, 2021

रद्द भएका दरखास्तहरुको सुची

Sep 10, 2021

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Sep 10, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

Jul 14, 2021

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

Mar 6, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

Jan 24, 2020