Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 178.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 175.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 175.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 170.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1420.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Vacancy

Vacancy

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७९-८०)

21 Oct 2022

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ९/२०७९–८०)

21 Oct 2022

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ८/२०७९–८०)

21 Oct 2022

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

12 Dec 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

12 Dec 2021

रद्द भएका दरखास्तहरुको सुची

9 Sep 2021

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

9 Sep 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

13 Jul 2021