Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Charali,Biratnagar,Mahendranagar(Dhanusa),Birgunj,Amlekhjung,Bhalbari,Nepalgung,Dhangadi)     Petrol(MS):NRs 180.5/L  •   Diesel(HSD):NRs 170.5/L  •   Kerosene(SKO):NRs 170.5/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Surkhet,Dang)     Petrol(MS):NRs 182.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 172.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 172.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Kathmandu, Pokhara, Dipayal)     Petrol(MS):NRs 183.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 173.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 173.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Result

Results

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

13 Dec 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

13 Dec 2021

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना

21 Sep 2021

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

21 Jul 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : १२/२०७६-७७)

14 Jun 2020

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना (सूचना न : ११/२०७६-७७)

15 May 2020

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (सूचना नं. ८/२०७६-७७)

20 Mar 2020

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ४०/२०७५-७६)

7 May 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३९/२०७५-७६)

6 May 2019

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना (सूचना नं . ३८/२०७५-७६)

5 May 2019