Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Charali,Biratnagar,Mahendranagar(Dhanusa),Birgunj,Amlekhjung,Bhalbari,Nepalgung,Dhangadi)     Petrol(MS):NRs 180.5/L  •   Diesel(HSD):NRs 170.5/L  •   Kerosene(SKO):NRs 170.5/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Surkhet,Dang)     Petrol(MS):NRs 182.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 172.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 172.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Kathmandu, Pokhara, Dipayal)     Petrol(MS):NRs 183.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 173.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 173.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Vacancy

Vacancy

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः १०/२०७९-८०)

22 Oct 2022

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ९/२०७९–८०)

22 Oct 2022

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ८/२०७९–८०)

22 Oct 2022

लोकसेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना

13 Dec 2021

लिखित परीक्षा केन्द्र बारेको सूचना

13 Dec 2021

रद्द भएका दरखास्तहरुको सुची

10 Sep 2021

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

10 Sep 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

14 Jul 2021

ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

14 Jul 2021

लोकसेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना

14 Jul 2021